Thủ tục xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép đầu tư